ABV

Het merk “De Steenmasters” is een handelsmerk van S&D System GmbH. Deze website wordt geëxploiteerd en onderhouden door voornoemde onderneming. Hieronder vindt u de respectieve opdruk voor de onafhankelijke franchiseondernemingen en hun locaties in overeenstemming met § 5 TMG en § 55 RStV.

Algemene voorwaarden

§ 1 Algemeen

De diensten en aanbiedingen van de „S&D® System GmbH“ worden uitsluitend uitgevoerd op basis van deze voorwaarden en bepalingen. Deze zijn van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties, zelf als deze niet uitdrukkelijk opnieuw zijn overeengekomen. Uiterlijk bij ontvangst van de goederen of diensten gelden deze voorwaarden als geaccepteerd. Het gebruik van de klant/opdrachtgever (tegenbevestiging) met betrekking tot diens zakelijke relatie wordt tegengesproken. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht als ze schriftelijk worden bevestigd voor elke afzonderlijke bestelling.

§ 2 Afsluiting van het contract

De aanbiedingen van “S&D® System GmbH” zijn vrijblijvend en niet-bindend. Een geldig contract komt pas tot stand na de bestelling van de klant en de schriftelijke opdrachtbevestiging door “S&D® System GmbH”. Tekeningen, afbeeldingen, afmetingen, gewichten of andere prestatiegegevens zijn alleen bindend als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Gegevens in brochures, catalogi en technische documenten zijn niet bindend, tenzij ze in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk als bindend zijn aangewezen. „S&D® System GmbH” behoudt zich de eigendoms- en auteursrechten op afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere documenten voor. Alle documenten mogen zonder schriftelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk voor derden toegankelijk worden gemaakt of worden gebruikt buiten het doel waarvoor ze aan de klant/opdrachtgever werden overhandigd.

§ 3 Voorwerp van de prestatie

S&D® System GmbH” verbindt zich ertoe de in de orderbevestiging vermelde leveringen uit te voeren. De leveringen in de orderbevestiging zijn niet afsluitend. “S&D® System GmbH” behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de prestatie in redelijkheid te wijzigen, voor zover de klant/opdrachtgever voor of bij het sluiten van het contract onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt.

§ 4 Leveringstermijn

Levertijden zijn alleen bindend als ze door “S&D® System GmbH” schriftelijk als bindend zijn bevestigd. S&D® System GmbH” is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering door overmacht en/of door gebeurtenissen die de levering aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken, zelfs in het geval van bindend overeengekomen termijnen en data. Dit omvat in het bijzonder stakingen, lock-outs, officiële bevelen, wettelijke voorschriften, de niet gegarandeerde aankomst en vertrek, beperkte laadmogelijkheden met de voertuigen, enz. Dit geldt ook wanneer de gebeurtenissen bij contractuele partners van “S&D® System GmbH” plaatsvinden.

§5 Verplichtingen van de klant/opdrachtgever

De klant/opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle officiële vergunningen voor het gebruik van de bestelde goederen gratis beschikbaar zijn. Dit heeft geen invloed op de contractuele relatie en de verplichtingen van de klant tegenover “S&D® System GmbH”. De klant/opdrachtgever moet garanderen dat de levering van de goederen zonder beperkingen mogelijk is. Als de klant/opdrachtgever de levering niet in ontvangst neemt, moet hij ervoor zorgen dat de goederen correct en onbeschadigd worden teruggestuurd. De aanvaarding wordt ook geacht te hebben plaatsgevonden als de bezorger de goederen bij de klant/opdrachtgever deponeert omdat daarvoor toestemming is gegeven.

§ 6 Betalingsvoorwaarden

De klant verplicht zich tot betaling van de overeengekomen vergoeding, die binnen 3 werkdagen na levering en facturering moet worden betaald. Onafhankelijk daarvan heeft “S&D® System GmbH” het recht om een gepaste vooruitbetaling te eisen en de prestaties afhankelijk te maken van de betaling. „S&D® System GmbH” behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen of om bijkomende prestaties te betalen als er wijzigingen zijn bij de opgedragen producenten. De levering van goederen en diensten gebeurt uitsluitend onder eigendomsvoorbehoud.

§ 7 Betalingsachterstand/herinnering

Indien de klant de betaling verzuimd, staat het “S&D® System GmbH” vrij om een passende schadevergoeding te eisen. Voor particuliere klanten bedraagt de rente op achterstallige betalingen 5% per jaar, voor zakelijke klanten bedraagt de rente op achterstallige betalingen 8% per jaar. “S&D® System GmbH” behoudt zich het recht voor om hogere, met bewijzen gestaafde schadeclaims op grond van het betalingsverzuim te eisen. Eventuele kosten die voortvloeien uit aanmaningen, gerechtelijke procedures en/of gerechtelijke aanmaningsprocedures zijn voor rekening van de klant/opdrachtgever.

§ 8 Gebreken

Gebreken in de diensten van “S&D® System GmbH” moeten onmiddellijk worden gemeld. Onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit of onbeduidende beperkingen van de bruikbaarheid zijn geen gebreken. De overeengekomen kwaliteit resulteerd uit de productbeschrijving. Aanspraken op gebreken bestaan niet in geval van natuurlijke slijtage of schade die na de risico-overdracht ontstaat als gevolg van foutieve of nalatige behandeling of overmatige belasting of als gevolg van bijzondere externe invloeden die niet op grond van het contract worden verondersteld. Garanties of garanties die door de klant/opdrachtgever worden gevraagd, moeten altijd schriftelijk worden bevestigd, zelfs in het geval van gevolgschade. De medewerkers en samenwerkingspartners zijn niet gerechtigd om garanties of verzekeringen te verklaren.

§ 9 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van “S&D® System GmbH” voor schade uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond, tenzij de aansprakelijkheid volgens het geldende recht verplicht is. In het bijzonder is “S&D® System GmbH” niet aansprakelijk voor indirecte schade, verkeerde toepassingen, toepassingen zonder officiële goedkeuring, winstderving en andere financiële verliezen van de klant/opdrachtgever. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers en plaatsvervangers van „S&D® System GmbH”.

§ 10 Plaats van uitvoering, toepasselijke wetgeving, plaats van jurisdictie

Op deze algemenen voorwaarden en de gehele rechtsverhouding tussen de „S&D® System GmbH“ en de klant/opdrachtgever is de wetgeving van de Bondesrepubliek Duitsland van toepassing. In het geval van particuliere klanten vormt het BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) de basis. In het geval van zakelijke klanten of klanten die handelen in overeenstemming met een bedrijf (bijvoorbeeld handelsagenten, freelancers en dergelijke), is het HGB (Duitse Wetboek van Koophandel) van toepassing. Voor zover de klant/opdrachtgever bij het afsluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is Nordhorn de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie.

§ 11 Scheidbaarheidclausule

Als een bepaling in deze algemene voorwaarden of een bepaling in een andere overeenkomst ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van andere bepalingen of overeenkomsten. De partijen komen tot een overeenkomst die de betekenis en het doel van de ongeldige overeenkomsten zo dicht mogelijk benadert. Aanvullende overeenkomsten, wijzigingen of aanvullingen op het contract moeten schriftelijk worden vastgelegd. Dit geldt ook voor de vrijstelling van de vereiste van de schriftelijke vorm.