AVG

De volgende informatie heeft betrekking op de franchisegevers en alle franchisepartners van de franchisemerken: Die Steinpfleger, Die Dämmfüchse, Lara Future. Ze geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst staat.

ALGEMEEN

Als beheerder van deze website en als bedrijf komen wij in contact met uw persoonlijke gegevens. Dit zijn alle gegevens die iets over u zeggen en waarmee u kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid leggen wij u graag uit hoe, met welk doel en op welke rechtsgrondslag wij uw gegevens verwerken en wie verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking op deze website en in ons bedrijf:

S&D System GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 18

48531 Nordhorn

Deutschland

Telefon: 05921-8579810

E-Mail: einkaufverkauf@sd-systemgruppe.de

ALGEMENE GEGEVENS

SSL- BZW. TLS-ENCRYPTIE

Wanneer u uw gegevens invoert op websites, online bestellingen plaatst of e-mails verstuurt via het internet, moet u er altijd op voorbereid zijn dat onbevoegde derden toegang kunnen krijgen tot uw gegevens. Er bestaat geen volledige bescherming tegen dergelijke toegang. Wij doen er echter alles aan om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen en veiligheidslekken zo veel mogelijk te dichten, en een belangrijk beschermingsmechanisme is de SSL- of TLS-codering van onze website, die ervoor zorgt dat gegevens die u naar ons verzendt niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt de versleuteling herkennen aan het slotpictogram voor het internetadres dat u in uw browser invoert en aan het feit dat ons internetadres begint met https:// en niet met http://.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Op sommige plaatsen in dit privacybeleid informeren wij u over hoe lang wij of de bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken, uw gegevens bewaren. Als dergelijke informatie niet wordt verstrekt, bewaren we uw gegevens totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is, u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking of u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekt; in het geval van bezwaar of intrekking kunnen we uw gegevens echter blijven verwerken als aan ten minste een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • We hebben dwingende legitieme redenen om de gegevensverwerking voort te zetten die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden (alleen als u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking; als het bezwaar gericht is tegen direct marketing, kunnen we geen legitieme redenen opgeven).
 • Gegevensverwerking is noodzakelijk om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (geldt niet als uw bezwaar gericht is tegen directe reclame).
 • We zijn wettelijk verplicht om uw gegevens op te slaan.

In dat geval verwijderen we uw gegevens zodra de vereiste(n) niet meer van toepassing zijn.

GEGEVENSOVERDRACHT NAAR DE VS

We gebruiken op onze website ook tools van bedrijven die uw gegevens naar de VS overbrengen en daar opslaan en indien nodig verwerken. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit aangenomen voor het EU-VS-kader voor gegevensbescherming. Hierin wordt vastgesteld dat de VS een passend beschermingsniveau garandeert voor persoonsgegevens uit de EU die worden doorgegeven aan Amerikaanse bedrijven. Dit besluit is gebaseerd op nieuwe waarborgen en maatregelen die de VS heeft ingevoerd om te voldoen aan de eisen op het gebied van gegevensbescherming. De adequaatheidsbeschikking bevat onder andere beperkingen en waarborgen voor de toegang tot de gegevens door Amerikaanse inlichtingendiensten. Er zijn bindende waarborgen ingevoerd om de toegang van de Amerikaanse inlichtingendiensten te beperken tot wat noodzakelijk en evenredig is om de nationale veiligheid te beschermen. Daarnaast is er meer toezicht ingesteld op de activiteiten van de Amerikaanse inlichtingendiensten om ervoor te zorgen dat de beperkingen op surveillanceactiviteiten worden nageleefd. Er is ook een onafhankelijk verhaalmechanisme ingesteld om klachten van Europese burgers over de toegang tot hun gegevens te behandelen en op te lossen. Het EU-VS-kader voor gegevensbescherming stelt Europese bedrijven dus in staat om gegevens door te geven aan gecertificeerde Amerikaanse bedrijven zonder aanvullende waarborgen voor gegevensbescherming te hoeven invoeren.

Je kunt een lijst van alle gecertificeerde bedrijven bekijken op de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search

Het is niet uitgesloten dat de beslissing van de Europese Commissie wordt gewijzigd.

UW RECHTEN

BEZWAAR TEGEN GEGEVENSVERWERKING

ALS U IN DIT PRIVACYBELEID LEEST DAT WIJ GERECHTVAARDIGDE BELANGEN HEBBEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS EN DIT DAAROM BASEREN OP ART. 6 ABS. 1 ZIN 1 LIT. F) GDPR, HEEFT U HET RECHT OP GROND VAN ART. 21 GDPR, HEEFT U HET RECHT OM HIER BEZWAAR TEGEN TE MAKEN. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN BOVENGENOEMDE BEPALING. VOORWAARDE IS DAT U REDENEN OPGEEFT VOOR HET BEZWAAR DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE. ER IS GEEN RECHTVAARDIGING VEREIST ALS HET BEZWAAR IS GERICHT TEGEN HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAME. HET GEVOLG VAN HET BEZWAAR IS DAT WIJ UW GEGEVENS NIET LANGER MOGEN VERWERKEN. DIT IS ALLEEN NIET VAN TOEPASSING ALS EEN VAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING IS:

 • WE KUNNEN DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN.
 • DE VERWERKING DIENT VOOR HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

DE UITZONDERINGEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING ALS UW BEZWAAR GERICHT IS TEGEN DIRECTE RECLAME OF TEGEN PROFILERING IN VERBAND HIERMEE.

VERDERE RECHTEN

INTREKKING VAN UW TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING

Veel gegevensverwerkingen zijn gebaseerd op uw toestemming. Je geeft deze toestemming bijvoorbeeld door het betreffende vakje op online formulieren aan te vinken voordat je het formulier verstuurt of door bepaalde cookies toe te staan wanneer je onze website bezoekt. U kunt uw toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken (art. 7 lid 3 GDPR). Wij mogen uw gegevens dan niet langer verwerken vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt. De enige uitzondering: We zijn wettelijk verplicht om de gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Dergelijke bewaartermijnen bestaan met name in het belasting- en handelsrecht.

HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Als u van mening bent dat wij de General Data Protection Regulation (GDPR) schenden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met Art. 77 GDPR. U kunt contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen bestaat naast administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract moeten aan u of een derde partij worden overhandigd in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat als u daarom verzoekt. We kunnen de gegevens alleen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen als dit technisch mogelijk is.

RECHT OP INFORMATIE, VERWIJDERING EN CORRECTIE VAN GEGEVENS

In overeenstemming met Art. 15 GDPR heb je het recht om kosteloos informatie te ontvangen over welke persoonlijke gegevens we over jou hebben opgeslagen, waar de gegevens vandaan komen, aan wie we de gegevens doorgeven en voor welk doel ze zijn opgeslagen. Als de gegevens onjuist zijn, hebt u recht op rectificatie (Art. 16 GDPR); onder de voorwaarden van Art. 17 GDPR kunt u ons verzoeken de gegevens te wissen.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

In bepaalde situaties kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken in overeenstemming met Art. 18 GDPR. De gegevens mogen dan - afgezien van opslag - alleen als volgt worden verwerkt:

 • met uw toestemming
 • voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen
 • om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen
 • om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat

Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende situaties:

 • U hebt de juistheid betwist van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen en wij hebben tijd nodig om dit te controleren. Hier heb je het recht voor de duur van de controle.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is onwettig of was in het verleden onwettig. In dit geval hebt u het alternatieve recht op het wissen van de gegevens.
 • We hebben uw persoonlijke gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van juridische claims. In dit geval hebt u het alternatieve recht op het wissen van de gegevens.
 • U hebt een bezwaar ingediend in overeenstemming met Art. 21 (1) GDPR en nu moeten uw belangen en de onze tegen elkaar worden afgewogen. U hebt het recht om dit te doen zolang het resultaat van het afwegingsproces nog niet is vastgesteld.

HOSTING EN CONTENT DELIVERY NETWERKEN (CDN)

EXTERNE HOSTING

Onze website wordt gehost op een server van de volgende internet service provider (hoster):

Webflow, Inc.
398 11th Street
2nd Floor
San Francisco, CA 94103, USA

IS ER EEN ORDERVERWERKINGSCONTRACT GESLOTEN MET DE HOSTER OF WORDEN ER STANDAARDCONTRACTBEPALINGEN (SCC) GEBRUIKT?

Ja

HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

De host slaat alle gegevens van onze website op. Dit omvat ook alle persoonlijke gegevens die automatisch of via uw input worden verzameld. Dit kunnen met name zijn Uw IP-adres, bezochte pagina's, namen, contactgegevens en aanvragen evenals meta- en communicatiegegevens. Bij de verwerking van gegevens houdt onze hoster zich aan onze instructies en verwerkt de gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om aan de dienstverleningsverplichting jegens ons te voldoen.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Aangezien we potentiële klanten aanspreken via onze website en contact onderhouden met bestaande klanten, dient de gegevensverwerking door onze hoster voor het initiëren en uitvoeren van contracten en is daarom gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b) GDPR. Daarnaast is het ons legitieme belang als bedrijf om een professionele website te bieden die voldoet aan de noodzakelijke vereisten voor veiligheid, snelheid en efficiëntie. In dit verband verwerken we uw gegevens ook op basis van Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.

VERZAMELEN VAN GEGEVENS OP DEZE WEBSITE

GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website plaatst cookies op uw apparaat. Dit zijn kleine tekstbestanden die voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Sommige cookies zijn technisch noodzakelijk om de website te laten functioneren (noodzakelijke cookies). Andere zijn nodig om bepaalde acties of functies op de site uit te voeren (functionele cookies). Zonder cookies zou het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om gebruik te maken van de voordelen van een winkelmandje in een online winkel. Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of om advertentiemaatregelen te optimaliseren. Als we op onze website diensten van derden gebruiken, bijvoorbeeld om betalingstransacties te verwerken, kunnen deze bedrijven ook cookies op uw apparaat achterlaten wanneer u de website bezoekt (zogenaamde cookies van derden).

HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Sessiecookies worden alleen voor de duur van een sessie op uw apparaat opgeslagen. Zodra u de browser sluit, verdwijnen ze automatisch. Permanente cookies blijven daarentegen op uw apparaat staan als u ze niet zelf verwijdert. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat uw gebruikersgedrag permanent wordt geanalyseerd. U kunt via de instellingen van uw browser beïnvloeden hoe deze met cookies omgaat:

 • Wilt u op de hoogte worden gesteld wanneer cookies worden geplaatst?
 • Wilt u cookies in het algemeen uitsluiten of voor bepaalde gevallen?
 • Wilt u dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit?

Als u cookies deactiveert of niet toestaat, kan de functionaliteit van de website worden beperkt en als we cookies van andere bedrijven of voor analysedoeleinden gebruiken, zullen we u hierover informeren in dit privacybeleid. Wij vragen u ook om uw toestemming hiervoor wanneer u onze website bezoekt.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

We hebben er een legitiem belang bij dat onze online diensten zonder technische problemen door bezoekers kunnen worden gebruikt en dat alle gewenste functies voor hen beschikbaar zijn. Het opslaan van noodzakelijke en functionele cookies op uw apparaat is daarom gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. We gebruiken alle andere cookies op basis van Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, op voorwaarde dat je ons hiervoor toestemming geeft. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Als u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van noodzakelijke en functionele cookies toen uw toestemming werd gevraagd, worden deze cookies ook uitsluitend op basis van uw toestemming opgeslagen.

SERVERLOGBESTANDEN

Serverlogbestanden registreren alle aanvragen en toegang tot onze website en registreren foutmeldingen. Ze bevatten ook persoonlijke gegevens, met name uw IP-adres. Dit wordt echter na korte tijd door de provider geanonimiseerd, zodat we de gegevens niet aan u persoonlijk kunnen toeschrijven. De gegevens worden automatisch van uw browser naar onze provider verzonden.

HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Onze provider slaat de logbestanden van de server op om de activiteiten op onze website te kunnen volgen en om fouten op te sporen. De bestanden bevatten de volgende gegevens:

 • Browser type en versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer-URL
 • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
 • Tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres (indien nodig geanonimiseerd)

We voegen deze gegevens niet samen met andere gegevens, maar gebruiken ze alleen voor statistische analyse en om onze website te verbeteren.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

We hebben een legitiem belang om ervoor te zorgen dat onze website soepel draait. Het is ook in ons legitieme belang om een geanonimiseerd overzicht van de toegang tot onze website te verkrijgen. De gegevensverwerking is daarom rechtmatig in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.

CONTACT FORMULIER

Je kunt ons een bericht sturen via het contactformulier op deze website.

HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

We slaan uw bericht en de informatie van het formulier op om uw vraag te kunnen verwerken, inclusief vervolgvragen. Dit geldt ook voor de verstrekte contactgegevens. We geven de gegevens niet door aan andere personen zonder uw toestemming.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Wij verwijderen uw gegevens zodra een van de volgende punten zich voordoet:

 • Je vraag is definitief verwerkt.
 • U vraagt ons de gegevens te verwijderen.
 • U trekt uw toestemming voor opslag in.

Dit is alleen niet van toepassing als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Als uw aanvraag verband houdt met onze contractuele relatie of dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b) GDPR. In alle andere gevallen is het in ons legitieme belang om aan ons gerichte vragen effectief te verwerken. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is daarom Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van uw gegevens, is art. 6 par. 1 lit. a) GDPR de rechtsgrondslag. In dit geval kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

AANVRAAG PER E-MAIL, TELEFOON OF FAX

Je kunt ons een bericht sturen per e-mail of fax of bellen.

HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

We slaan uw bericht en de contactgegevens die u hebt opgegeven of het telefoonnummer dat u hebt doorgegeven op, zodat we uw vraag kunnen verwerken, inclusief eventuele vervolgvragen. We geven de gegevens niet door aan andere personen zonder uw toestemming.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Wij verwijderen uw gegevens zodra een van de volgende punten zich voordoet:

 • Je vraag is definitief verwerkt.
 • U vraagt ons de gegevens te verwijderen.
 • U trekt uw toestemming voor opslag in.

Dit is alleen niet van toepassing als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Als uw aanvraag verband houdt met onze contractuele relatie of dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b) GDPR. In alle andere gevallen is het in ons legitieme belang om aan ons gerichte vragen effectief te verwerken. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is daarom Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van uw gegevens, is art. 6 par. 1 lit. a) GDPR de rechtsgrondslag. In dit geval kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

ZOHO CRM

WAT IS ZOHO CRM?

Platform voor klantrelatiebeheer (CRM), d.w.z. het beheer van klantrelaties op het gebied van marketing, verkoop en service

WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

Zoho Corporation Pvt. Ltd., Estancia IT Park, Plot No. 140 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202, Indien

IS ER EEN ORDERVERWERKINGSOVEREENKOMST GESLOTEN MET ZOHO?

Ja

WAAR VIND JE MEER INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING BIJ ZOHO?

https://www.zoho.com/privacy.html en https://www.zoho.com/gdpr.html

OP WELKE BASIS GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR AAN INDIA?

Zoho voldoet aan de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie (zie https://www.zoho.com/privacy.html).

HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

We gebruiken Zoho CRM om klantinteracties via e-mail, sociale media en telefoon via verschillende kanalen te registreren, sorteren en analyseren. We analyseren de verzamelde persoonlijke gegevens en gebruiken deze om te communiceren met (potentiële) klanten of voor marketingmaatregelen, zoals nieuwsbriefmailings. Zoho stelt ons ook in staat om het gedrag van onze websitebezoekers vast te leggen en te analyseren.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

We hebben een legitiem belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en communicatie. De gegevensverwerking wordt daarom uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van uw gegevens, is Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR de enige rechtsgrondslag. In dit geval kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

ANALYSETOOLS EN RECLAME

We gebruiken de volgende tools om het gedrag van onze websitebezoekers te analyseren en om u reclame te tonen.

GOOGLE TAG MANAGER

WAT IS GOOGLE TAG MANAGER?

Tagbeheersysteem voor de integratie van trackingcodes en conversiepixels van Google Ireland. Ltd.

WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

WAAR VINDT U MEER INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING BIJ GOOGLE TAG MANAGER?

https://policies.google.com/privacy

OP WELKE BASIS GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR AAN DE VS?

Gebaseerd op het besluit van de Europese Commissie en de bijbehorende certificering van het bedrijf.

HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

We gebruiken de Google Tag Manager. Deze tool helpt ons om trackingcodes en conversiepixels in onze website te integreren, te beheren en uit te spelen. Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, plaatst geen cookies op uw apparaat en analyseert uw gedrag als gebruiker niet. Het registreert echter wel je IP-adres en stuurt dit door naar de servers van Google in de Verenigde Staten.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

We hebben een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op onze website. Het gebruik van Google Tag Manager is daarom rechtmatig op grond van Art. 6 (1) (f) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor het doorsturen van uw IP-adres, verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

GOOGLE ANALYTICS

WAT IS GOOGLE ANALYTICS?

Tool voor het analyseren van het gebruikersgedrag van Google Ireland Ltd.

WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

HEBT U EEN ORDER PROCESSING AGREEMENT MET GOOGLE ANALYTICS OVEREENGEKOMEN?

ja

Waar vindt u meer informatie over gegevensbescherming bij google analytics?

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=deAUF

Op basis waarvan geven wij uw gegevens door aan de VS?

Op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie en de certificering van het bedrijf.

HOE KAN U VERZAMELING VAN GEGEVENS VOORKOMEN?

Onder andere met een browser plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

HOE VERWERKEN WE UW GEGEVENS?

Wij zijn altijd geïnteresseerd in het optimaliseren van ons webaanbod voor de bezoekers van onze website en in het zo goed mogelijk plaatsen van advertenties. Google Analytics, een tool die het gedrag van gebruikers analyseert en ons zo voorziet van de noodzakelijke database voor aanpassingen, helpt ons hierbij. De tool geeft ons informatie over de herkomst van onze bezoekers, hun paginaweergaves en de tijd die ze doorbrengen op de pagina's, evenals het besturingssysteem dat ze gebruiken.

STANDAARD VERWERKING

Om de gegevens te verzamelen, maakt Google Analytics gebruik van cookies, device fingerprinting of andere technologieën om gebruikers te herkennen. De gegevens worden doorgestuurd naar servers van Google in de VS en samengevat in een profiel dat aan u of uw apparaat kan worden toegewezen met behulp van het IP-adres dat ook wordt geregistreerd.U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verwerkt door een browserplugin te installeren die Google zelf beschikbaar stelt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

IP-ANONYMISIERUNG

Wir heeft de functie “IP-anonimisering” binnen Google Analytics geactiveerd. Dit betekent voor u dat Google uw IP-adres (uit de EU of EER) inkort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen stuurt Google het volledige IP-adres naar servers in de VS en kort het daar in.

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN

We gebruiken de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics om geschikte advertenties weer te geven aan bezoekers van onze website binnen het advertentienetwerk van Google. Als gevolg hiervan kunnen rapporten worden gemaakt die verklaringen bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van onze website. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe aanbieders. Het is niet mogelijk om de verzamelde gegevens toe te schrijven aan specifieke individuen en u kunt de functie uitschakelen in de instellingen van uw Google-account.

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN?

Gegevens die zijn opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. user-ID's) of advertentie-ID's, worden na 14 maanden door Google verwijderd of geanonimiseerd volgens de eigen informatie (cf. https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de). OP

WELKE RECHTSGRONDSLAG VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Als website-exploitant hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag met als doel onze website en de daarop geplaatste advertenties te optimaliseren. De gegevensverwerking is daarom rechtmatig onder art. 6 (1) (f) GDPR. In het geval dat u bijvoorbeeld toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of op een andere manier toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking door Google Analytics, is de rechtsgrondslag uitsluitend Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

FATHOM ANALYTICS

WAT IS FATHOM ANALYTICS?

Tool voor het analyseren van gebruikersgedrag

WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

Conva Ventures Inc, BOX 37058 Millstream PO Victoria, British Columbia V9B 0E8, Canada.

WAAR VINDT U ANDERE INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING BIJ FATHOM ANALYTICS?

https://usefathom.com/privacy

WIE WIJ VERWERKEN UW GEGEVENS?

Wij zijn altijd geïnteresseerd in het optimaliseren van ons webaanbod voor gebruikers en het zo goed mogelijk plaatsen van advertenties. Fathom Analytics helpt ons hierbij. De tool registreert hoeveel mensen onze website bezoeken en hoe ze zich gedragen, vanaf welke website ze naar onze website komen, waar ze zich bevinden en welke browser- en besturingssysteemversies ze gebruiken. Voor dit doel worden het IP-adres en andere gebruikersgegevens na het bezoek aan onze website volledig geanonimiseerd met behulp van een individuele hash. De hash wordt 48 uur opgeslagen op Europese servers. Het is niet mogelijk om de hash op een later tijdstip te decoderen. Cookies en andere gegevens die kunnen worden gebruikt om de bezoeker te volgen, worden niet verwerkt.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Als websitebeheerder hebben wij een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag met als doel onze website en de daarop geplaatste reclame te optimaliseren. De gegevensverwerking is daarom rechtmatig onder art. 6 (1) (f) GDPR. In het geval dat u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking door Fathom Analytics, is Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR de enige rechtsgrondslag. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

NEWSLETTER ZOHO CAMPAIGNS

Wat is ZOHO CAMPAIGNS?

Bezorgservice voor nieuwsbrieven

WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

Zoho Corporation Pvt. Ltd, Estancia IT Park, Plot No. 140 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202, India

HAS AN ORDER PROCESSING AGREEMENT BE CONCLUDEDED MET ZOHO CAMPAIGNS?

Ja

WAAR KAN IK MEER INFORMATIE VINDEN OVER GEGEVENSBESCHERMING BIJ ZOHO CAMPAIGNS?

https://www.zoho.com/de/privacy.html

HOE VERWERKEN WE JOUW GEGEVENS?

We gebruiken Zoho Campaigns om onze nieuwsbrief te versturen. Deze dienst beheert de gegevens van nieuwsbriefabonnees voor ons, verstuurt onze nieuwsbrief en analyseert onze nieuwsbriefcampagnes.Als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we je e-mailadres nodig. We gebruiken ook een bevestigingsmail (double opt-in procedure) om te controleren of je echt de eigenaar bent van dit e-mailadres. We verzamelen geen andere gegevens, of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken je gegevens uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief. Als we een nieuwsbrief versturen via Zoho Campaigns en je opent deze, maakt een bestand in de nieuwsbrief automatisch verbinding met de Zoho Campaigns-servers. Dit vertelt de service dat de nieuwsbrief is geopend en registreert alle kliks op de koppelingen in de nieuwsbrief. Het registreert bijvoorbeeld ook of je een aankoop hebt gedaan nadat je op een koppeling hebt geklikt. Daarnaast verzamelt Zoho Campaigns technische informatie zoals het tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem, en stelt Zoho Campaigns ons in staat om de ontvangers van onze nieuwsbrief te categoriseren, bijv. op basis van leeftijd, geslacht of woonplaats. Hierdoor kunnen we onze nieuwsbrief beter afstemmen op de betreffende doelgroep en kun je je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief.

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN?

Nadat u uw abonnement heeft opgezegd, worden uw gegevens verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we uw e-mailadres ook op een zwarte lijst plaatsen; dit is bijvoorbeeld nodig als we een bezwaar tegen reclame van u hebben ontvangen. De gegevens worden dan opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f) GDPR en we behouden ons het recht voor om de gegevens te allen tijde te verwijderen nadat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet meer van toepassing is of naar eigen goeddunken.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG VERWERKEN WIJ JOUW DATABE

Door je op te geven voor de abonneelijst geef je toestemming voor gegevensverwerking door Zoho Campaigns. Dit is daarom rechtmatig op basis van Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. Je kunt je toestemming intrekken door je af te melden voor de nieuwsbrief of door ons een informeel bericht te sturen. Voor ons betekent dit dat we je vanaf dat moment geen nieuwsbrieven meer mogen sturen.

YOUTUBE (MET GEAVANCEERD PRIVACYBELEID)

WAT IS YOUTUBE?

Videoplatform

WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

WAAR KUNT U MEER INFORMATIE OVER HET PRIVACYBELEID VAN YOUTUBE VINDEN?

https://www.youtube.com/intl/ALL_de/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/?gclid=EAIaIQobChMIztKuysSW-gIVjgwGAB0euwPlEAAYASAAEgLBXfD_BwE

HOE VERWERKEN WE UW GEGEVENS?

Je kunt YouTube-video's bekijken op onze website. Als aanbieder van YouTube verzamelt en bewaart Google bepaalde informatie over jou. Omdat we YouTube echter in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruiken, gebeurt dit alleen wanneer je een video start. In dit geval gebeurt het volgende:

 1. De servers van Google worden geïnformeerd welke van onze pagina's zijn bezocht vanaf jouw apparaat. Als je tijdens het surfen bent aangemeld bij je YouTube-account, kan Google je surfgedrag direct toewijzen aan je persoonlijke profiel. Als je dit niet wilt, moet je uitloggen uit je YouTube-account voordat je verder surft op internet.
 2. Google ontvangt informatie over bezoekers van onze website via cookies, device fingerprinting of vergelijkbare herkenningstechnologieën. Op basis hiervan maakt het bedrijf videostatistieken, maakt het zijn applicatie aantrekkelijker voor gebruikers en voorkomt het pogingen tot fraude.
 3. Uw gegevens kunnen ook verder worden verwerkt. Wij zijn echter niet op de hoogte van de details. We hebben ook geen invloed op de verwerking.

Zelfs als u geen YouTube-video op onze website start, brengt Google een verbinding tot stand met zijn DoubleClick-netwerk en mogelijk ook met andere partners. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus betekent daarom niet dat Google uw gegevens niet verwerkt wanneer u onze website bezoekt.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Door YouTube-video's te integreren, willen we onze website en onze diensten en aanbiedingen aantrekkelijker maken. Dit is ons legitieme belang als bedrijf en daarom rechtmatig in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR Als je toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken we je gegevens uitsluitend op basis van Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Vanaf het moment van herroeping mogen we je gegevens niet meer verwerken.

GOOGLE FONTS (LOCAL HOSTING)

We gebruiken lettertypen van het Amerikaanse bedrijf Google op onze website. We hebben de lettertypen lokaal geïnstalleerd, zodat er geen verbinding is met de servers van Google wanneer u onze website bezoekt.

Meer informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

EIGEN DIENSTEN

ANDERE SOMMIGE GEGEVENS

Als u voor ons wilt werken, ontvangen wij graag uw sollicitatie. Wij behandelen alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt strikt vertrouwelijk. Dit geldt ook voor gegevens die wij later tijdens de sollicitatieprocedure verzamelen.

HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS

Wij bewaren en gebruiken alle gegevens die wij tijdens de sollicitatieprocedure verzamelen, voor zover dit nodig is om een beslissing te nemen over het aangaan van een arbeidsrelatie. Naast contact- en communicatiegegevens en sollicitatiedocumenten geldt dit bijvoorbeeld ook voor aantekeningen die we tijdens sollicitatiegesprekken maken. We geven uw gegevens binnen ons bedrijf alleen door aan personen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw sollicitatie.Als uw sollicitatie succesvol is, slaan we de gegevens die nodig zijn voor het vervullen van de arbeidsrelatie op in onze gegevensverwerkingssystemen.Als we u op dit moment geen passende functie kunnen aanbieden, nemen we uw gegevens met uw toestemming graag op in onze kandidatenpool. Dit geeft ons de mogelijkheid om contact met u op te nemen als er een functie beschikbaar komt die overeenkomt met uw profiel.

HOW LONG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Als we u geen baan kunnen aanbieden, u een baan afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor om uw documenten en andere sollicitatiegegevens tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure te bewaren. De reden hiervoor is dat we de gegevens nodig kunnen hebben als bewijs in geval van een juridisch geschil. Nadat deze periode is verstreken, verwijderen we de gegevens en vernietigen we de documenten. Als er daadwerkelijk een juridisch geschil dreigt of al loopt, verwijderen we de gegevens en documenten als ze niet langer nodig zijn voor bewijsdoeleinden.we verwijderen gegevens in de kandidatenpool uiterlijk 2 jaar nadat toestemming is verleend. Als u uw toestemming intrekt voordat deze periode is verstreken, verwijderen we de gegevens eerder, op voorwaarde dat we niet wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij verwerken uw sollicitatiegegevens op basis van § 26 BDSG-nieuw (initiatie van een arbeidsrelatie) en Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR (algemene initiatie van een contract).hetzelfde geldt als uw sollicitatie succesvol is.als wij u geen werkaanbieding kunnen doen, u een werkaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, hebben wij een legitiem belang bij het gebruik van uw gegevens voor bewijsdoeleinden in een mogelijk juridisch geschil. De gegevensverwerking is daarom gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR Als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het opslaan van uw gegevens, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

VERWERKING VAN GEGEVENS OP SOCIALE MEDIA

Wat zijn sociale media?

Met sociale media bedoelen we de sociale netwerken waarop wij openbaar toegankelijke profielen hebben aangemaakt. Hieronder kunt u lezen welke sociale netwerken dit specifiek zijn.

WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

De respectieve exploitanten van de sociale netwerken. De individuele exploitanten vindt u hieronder bij de respectieve netwerken.

HOE WORDT UW GEGEVENS VERWERKT?

Exploitanten van sociale netwerken zijn over het algemeen in staat om uitgebreide gegevens over het gedrag van bezoekers en gebruikers van het netwerk te verzamelen en te evalueren. Het is voor ons niet mogelijk om alle verwerkingen in de door ons gebruikte sociale netwerken te volgen. Daarom kunnen verdere verwerkingen die hier niet worden genoemd, worden uitgevoerd door de beheerders van de sociale netwerken. Meer informatie hierover kunt u vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectieve sociale netwerken.

De verwerking van uw gegevens kan in gang worden gezet wanneer u de website van het sociale netwerk of onze profielpagina daar bezoekt. Zelfs als u een website bezoekt die bepaalde inhoud van het netwerk gebruikt, bijvoorbeeld like- of share-knoppen, kunnen gegevens al worden doorgegeven aan de beheerders van het sociale netwerk. Als u zelf een gebruiker bent van het sociale netwerk en bent aangemeld bij uw gebruikersaccount, kan uw bezoek aan onze profielpagina door de exploitant van het sociale netwerk worden toegewezen aan uw account. Ook als u zelf geen gebruikersaccount hebt geregistreerd of niet bent ingelogd, kan de exploitant van het netwerk uw persoonlijke gegevens verzamelen, bijvoorbeeld door uw IP-adres te registreren of cookies in te stellen. Met deze gegevens kunnen de exploitanten gebruikersprofielen aanmaken die zijn afgestemd op uw gedrag en interesses en u op interesses gebaseerde reclame tonen binnen en buiten het netwerk. Als je een geregistreerde gebruiker van het netwerk bent, kan op interesses gebaseerde reclame ook worden weergegeven op alle apparaten waarop je bent of was aangemeld.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG WORDT UW GEGEVENS VERWERKT?

Onze profielen op sociale netwerken zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat ons bedrijf zo breed mogelijk aanwezig is op het internet. Als bedrijf hebben we hier een legitiem belang bij. De gegevensverwerking is daarom rechtmatig op grond van artikel 6, lid 1, onder f) GDPR, en de gegevensverwerkingen en analyses die door de beheerders van sociale netwerken zelf worden uitgevoerd, kunnen op andere rechtsgronden zijn gebaseerd. Deze moeten worden gespecificeerd door de beheerders van de sociale netwerken.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS EN HOE KUNT U UW RECHTEN HANDHAVEN?

Als u een van onze profielen in de sociale netwerken bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het betreffende netwerk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek in gang is gezet. In principe kunt u uw rechten zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het betreffende netwerk doen gelden; ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de sociale netwerken is onze invloed op de gegevensverwerking van de betreffende exploitant echter beperkt en primair gebaseerd op de specificaties van de exploitant.

HOE LANG Worden UW GEGEVENS OPGESLAGEN?

Als we gegevens verzamelen via onze profielen in sociale netwerken, worden deze gegevens uit onze systemen verwijderd zodra het doel voor het opslaan ervan niet langer van toepassing is, u ons vraagt om de gegevens te verwijderen of u uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast en wij hebben geen invloed op hoe lang de beheerders van de sociale netwerken uw gegevens opslaan, die de beheerders voor hun eigen doeleinden verzamelen. Informatie hierover kunt u rechtstreeks opvragen bij de exploitant van het betreffende sociale netwerk, bijvoorbeeld in het betreffende privacybeleid.

WELKE SOCIALE MEDIA GEBRUIKEN WIJ?

FACEBOOK

Wat is Facebook?

Een sociaal netwerk

Wie verwerkt uw gegevens?

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Worden uw gegevens doorgegeven aan derde landen?

Ja, naar de VS en ook naar andere derde landen

Waar vindt u meer informatie over gegevensbescherming op Facebook?

https://www.facebook.com/about/privacy/

Wo Als Facebook-gebruiker kunt u uw advertentie-instellingen aanpassen?

Als geregistreerde Facebook-gebruiker kunt u uw advertentie-instellingen aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

INSTAGRAM

Wat is Instagram?

Een sociaal netwerk gespecialiseerd in foto's en video's

Wie verwerkt uw gegevens?

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Worden uw gegevens doorgegeven aan derde landen?

Ja

Waar vindt u meer informatie over gegevensbescherming bij Instagram?

https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram help section&bc[1]=Guidelines%20and%20Notifications

Waar kunt u als gebruiker uw privacy-instellingen aanpassen?

Als geregistreerd Instagram-gebruiker kunt u uw privacy-instellingen aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

YOUTUBE

Wat is YouTube?

Een sociaal netwerk in de vorm van een online videoportaal

Wie verwerkt jouw gegevens?

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Worden jouw gegevens doorgegeven aan derde landen?

Ja

Waar vind je meer informatie over gegevensbescherming op YouTube?

https://policies.google.com/privacy?hl=deWo

Als gebruiker kun je jouw instellingen voor gegevensbescherming aanpassen?

https://policies.google.com/privacy?hl=de#infochoices

TIKTOK

Wat is TikTok?

Een sociaal netwerk gespecialiseerd in foto's en video's

Wie verwerkt uw gegevens?

TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland

Worden uw gegevens doorgegeven aan derde landen?

Ja

Waar vindt u meer informatie over gegevensbescherming bij TikTok?

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de

Wo Als gebruiker kunt u uw instellingen voor gegevensbescherming aanpassen?

https://www.tiktok.com/legal/tiktok-website-cookies-policy?lang=de

Jetboost

We gebruiken Jetboost om deze website aan te bieden.

De provider is Jetboost LLC 1309 Coffeen Avenue Ste 1200. Sheridan, WY 82801.

Wij gebruiken Jetboost om onze zoekfunctie snel en efficiënt aan te bieden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Jetboost:

https://app.jetboost.io/privacy

Mapbox API

Onze website maakt gebruik van de Mapbox API, een product van het Amerikaanse bedrijf Mapbox Inc. gevestigd aan 740 15th Street NW, 5th Floor, Washington D.C. 20005, VS. Mapbox stelt ons in staat interactieve kaarten direct op onze website weer te geven door ons toegang te geven tot uitgebreide kaartfuncties via een application programming interface (API). Het gebruik van deze service resulteert in de overdracht van je IP-adres naar Mapbox, waar het wordt opgeslagen. In dit privacybeleid leggen we uit hoe de tool wordt gebruikt, wat de voordelen voor u zijn en, in het bijzonder, welke gegevens worden verzameld en hoe u het verzamelen van gegevens kunt voorkomen.‍

Mapbox is gespecialiseerd in het leveren van op maat gemaakte online kaarten voor websites. Door Mapbox-kaarten te integreren, kunnen we inhoud visueel verbeteren en bijvoorbeeld locaties grafisch weergeven. De integratie gebeurt eenvoudig via JavaScript-code. Mapbox wordt gekenmerkt door gebruiksvriendelijke, mobiele aanpassingen, real-time routebegeleiding en de visualisatie van gegevens.

Gebruik van de Mapbox API op onze website

Ons doel is niet alleen om u informatie te geven over onze diensten en producten op onze website, maar ook om u te voorzien van nuttige inhoud om u een uitgebreide service te kunnen bieden.

Gegevens verzamelen via de Mapbox API

Wanneer u een van onze websites bezoekt met een geïntegreerde Mapbox-kaart, worden gegevens over uw gebruiksgedrag verzameld en opgeslagen om de functionaliteit van de kaarten te garanderen. Mapbox kan deze gegevens doorgeven aan derden, maar persoonlijke gegevens zijn uitgesloten. De overdracht vindt plaats om juridische redenen of als Mapbox opdracht geeft aan externe dienstverleners. Technische informatie zoals IP-adres, browsergegevens, besturingssysteem, inhoud van de aanvraag, bezochte pagina-URL's en tijdstempels van bekeken pagina's worden automatisch verzameld om de productkwaliteit te verbeteren. Mapbox maakt ook gebruik van willekeurig gegenereerde ID's om gebruikersgedrag te analyseren en gegevensopslag vindt plaats op servers in de Verenigde Staten, waarbij IP-adressen 30 dagen worden opgeslagen en vervolgens worden verwijderd. Willekeurig gegenereerde ID's worden na 36 maanden verwijderd.

Gebruik van cookies


Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en stelt ons in staat om onze site te verbeteren.

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat wij opslaan op uw browser of de harde schijf van uw computer als u daarmee instemt. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer.

Wij gebruiken de volgende cookies:Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen in te loggen op beveiligde delen van onze website, een winkelwagentje te gebruiken of gebruik te maken van e-billing services.

Conditioneel noodzakelijke cookies:Mapbox.eventData.uuid:, mapbox.eventdata:

Behoudt de zoomfactor en het middelpunt op de kaart wanneer een gebruiker over de kaart beweegt. Dit is geldig per sessie.

Gegevensbescherming en uw rechten

U kunt JavaScript uitschakelen in uw browserinstellingen om te voorkomen dat Mapbox gegevens verzamelt, hoewel dit de functionaliteit kan beperken. U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt bezwaar maken tegen het gebruik en de verwerking ervan. U kunt de cookies van Mapbox op elk gewenst moment beheren, verwijderen of deactiveren via uw browser. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de Mapbox API is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en ons legitieme belang bij het optimaliseren van ons online aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Houd er rekening mee dat gegevensoverdrachten naar de VS momenteel niet worden beschouwd als gelijkwaardig aan het EU-niveau van gegevensbescherming.

Mapbox gebruikt standaard contractbepalingen van de EU om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen en voor meer informatie over de gegevensverwerking door Mapbox kunt u het privacybeleid van het bedrijf bezoeken op

https://www.mapbox.com/legal/privacy.

Make

Wij gebruiken interfacesoftware voor de integratie van verschillende databases en webtools, bekend als “Make”, van Celonis Inc, One World Trade Center, 87th Floor, New York, NY, 10007, VS (“Make”). Make gebruikt de gegevens van de gebruiker uitsluitend voor de technische verwerking van aanvragen en om de door de gebruiker verstrekte gegevens over te dragen aan onze IT-systemen zonder deze gegevens aan derden door te geven. Na de verwerking worden alle gebruikersgegevens gewist. Wij hebben met Make een contract gesloten voor de gegevensverwerking in opdracht conform art. 28 GDPR. Meer informatie over gegevensbescherming bij Make vindt u hier.